Najlepszy wynik w 2016 r.
wśród funduszy obligacji
- Złoty Portfel od Gazety Giełdy "Parkiet"
Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. 
Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz u dystrybutorów.
2,50%
Tyle można było zarobić w 2016 r.
1 000 zł na start
0 zł opłat manipulacyjnych
2 lata - zalecany
okres inwestowania
Aviva Investors Obligacji
Dynamiczny
Zamów kontakt
Kup online
Najlepszy fundusz w 2016 r.
wśród funduszy polskich papierów korporacyjnych
- nagroda Alfa 2016 od Analiz Online
Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. 
Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz u dystrybutorów.
4,24%
Tyle można było zarobić w 2016 r.
1 000 zł na start
0 zł opłat manipulacyjnych
2 lata - zalecany
okres inwestowania
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Zamów kontakt
Kup online
Sprawdź, kto odpowiada za zarządzanie funduszami
Grzegorz Latała
Dyrektor inwestycyjny
ds. rynku papierów dłużnych
W Aviva Investors Poland TFI SA
od 2001 roku
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
z dyplomem Master of Business Administration
(MBA) University of Illinois.

­Licencja doradcy inwestycyjnego.

­W latach 1995-1996 był konsultantem
w Arthur Andersen Polska Sp. z o.o., w latach
1996-1999 pracował w Creditanstalt Securities SA
i kolejno w CA IB IM SA na stanowisku analityka.
W latach 2000-2001 był dyrektorem działu analiz
Raiffeisen Capital & Investment SA.
Marcin Mężykowski
Zarządzający Funduszami
i Portfelami Dłużnymi
W Aviva Investors Poland TFI SA
od 1999 roku
Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie

­­Tytuł CFA (Chartered Financial Analyst)

­­Od 1999 roku w Aviva Investors pracował jako analityk rynku papierów dłużnych, a następnie
jako specjalista i zarządzający funduszami

­Odpowiedzialny za tworzenie funduszy wielu strategii w grupie Aviva  w Polsce
Radosław Gałecki
Zarządzający Funduszami
i Portfelami Dłużnymi
W Aviva Investors Poland TFI SA
od 2007 roku
­Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność
Informatyka i Ekonometria

­Tytuł CFA (Chartered Financial Analyst)

­od 2007 roku na stanowisku analityka, a następnie na stanowisku zarządzającego funduszami
Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz u dystrybutorów.